City Operations - Engineer (Cycling) / Gweithrediadau’r Ddinas  Peiriannydd (Beicio)

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£27,668 - £31,601
Posted
08 Jan 2018
Closes
19 Jan 2018
Function
Engineer
Job Type
Permanent

City Operations

Engineer (Cycling)

Ref. ST50250790                          Grade 7                       £27,668 - £31,601

An opportunity has become available within City Operations in the Transport Vision, Policy & Strategy Team for a Grade 7 Engineer (Cycling).

There is an increasing need to invest in cycling infrastructure in Cardiff associated with achieving the outcomes of the Cardiff Ambition, Corporate Business Plan, Local Development Plan, Local Transport Plan and fulfil statutory obligations associated with the Active Travel Act and Well-being of Future Generations Act.

The emerging Cardiff Cycling Strategy seeks to double cycling journeys by 2026.  There is a high proportion of daily journeys in Cardiff that are short and local and could be made by walking and cycling with the right infrastructure in place.  The Integrated Network Map approved by the Council commits to Active Travel infrastructure improvements over the next 15 years subject to funding developed through robust consultation and detailed technical analysis.  Delivery of these commitments will greatly assist in reducing congestion, supporting modal shift and making a major contribution to public health by encouraging active lifestyles, tackling obesity and improving local air quality.

This post will provide the project management, design and delivery support for an ambitious programme of cycling improvements and initiatives.

Your duties will include:

•           Project manage, design and deliver cycling schemes.

•           Act in a client role for detailed design and construction of cycling schemes.

•           Undertake site visits by bicycle.

•           Utilise specialist knowledge and expertise to support service delivery, inform the Council’s infrastructure programmes and bid for funding.

•           Develop, build and maintain relationships with key internal and external customers and stakeholders and undertake scheme consultations.

•           Organise and attend events, meetings and workshops in relation to the delivery of schemes, initiatives and policy.

•           Assist with developing, managing, maintaining and amending policies, plans and procedures utilising best practice and other innovative approaches.

•           Ensure compliance with Health and Safety legislation as well as any other local, national or Council requirement relevant to service delivery.

For further information or informal discussion about this post please contact Jason Dixon, Team Leader, Transport Vision, Policy & Strategy on telephone number (029) 2087 3271.

This post is suitable for post share.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Gweithrediadau’r Ddinas

 Peiriannydd (Beicio)

Cyf. ST50250790                         Gradd 7                        £27,668 - £31,601

Mae cyfle ar gael yng Ngweithrediadau’r Ddinas yn y Tîm Gweledigaeth, Polisi a Strategaeth Trafnidiaeth ar gyfer Peiriannydd Gradd 7 (Beicio).

Mae angen cynyddol i fuddsoddi mewn seilwaith beicio yng Nghaerdydd yn gysylltiedig â chanlyniadau Uchelgais Caerdydd, y Cynllun Busnes Corfforaethol, y Cynllun Datblygu Lleol, y Cynllun Trafnidiaeth Lleol a chyflawni ymrwymiadau statudol sy’n gysylltiedig â’r Ddeddf Teithio Llesol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae Strategaeth Feicio Caerdydd sy’n dod i’r amlwg nyn ceisio dyblu nifer y teithiau beicio erbyn 2026. Mae cyfradd uchel o deithiau dyddiol yng Nghaerdydd sy’n fyr ac yn lleol a allai gael eu gwneud drwy gerdded a beicio gyda’r seilwaith cywir mewn lle.  Mae'r Map Rhwydwaith Integredig a gymeradwywyd gan y Cyngor yn ymrwymo i welliannau i seilwaith Teithio Llesol dros y 15 mlynedd nesaf yn amodol ar ddatblygu cyllid drwy ymgynghoriad cadarn a dadansoddi technegol manwl.  Bydd cyflawni rhai o’r ymrwymiadau hyn yn cynorthwyo’n fawr wrth leihau traffig, cefnogi newid modal a gwneud cyfraniad mawr at iechyd y cyhoedd drwy annog ffyrdd actif o fyw, mynd i’r afael â gordewdra a gwella ansawdd aer lleol.

Bydd y swydd yn darparu gwaith rheoli project, dylunio a chyflawni i raglen uchelgeisiol o welliannau a mentrau beicio.

Bydd eich dyletswyddau yn cynnwys:

•           Rheoli project, dylunio a chyflawni cynlluniau beicio.

•           Bod yn gleient ar gyfer dylunio ac adeiladu manwl cynlluniau beicio.

•           Cyflawni ymweliadau safle ar feic.

•           Defnyddio gwybodaeth ac arbenigedd arbenigol i gefnogi gwasanaethau, llywio rhaglenni seilwaith y Cyngor a chais am gyllid.

•           Datblygu, adeiladu a chynnal perthnasau â chwsmeriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol a chyflawni ymgynghoriadau cynllun.

•           Trefnu a mynychu digwyddiadau, cyfarfodydd a gweithdai mewn perthynas â chyflawni cynlluniau, mentrau a pholisïau.

•           Cynorthwyo â datblygu, rheoli a chynnal polisïau, cynlluniau a gweithdrefnau gan sicrhau arfer gorau a dulliau arloesol eraill.

•           Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch yn ogystal â gofynion lleol neu genedlaethol, neu ofynion y Cyngor, sy’n berthnasol i ddarparu’r gwasanaeth.

I gael rhagor o wybodaeth neu drafodaeth anffurfiol am y swydd hon cysylltwch â Jason Dixon, Arweinydd Tîm, Gweledigaeth, Polisi a Strategaeth Trafnidiaeth ar (029) 2087 3271.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau rydym yn eu derbyn yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.