Skip to main content

Principal Engineer Geo-Technical

Principal Engineer Geo-Technical

CYNGOR GWYNEDD
SWYDDI
PRIF BEIRIANNYDD
GEO-DECHNEGOL
Cyflog: £39,782 - £41,675
Lleoliad Caernarfon
Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Owen Rhys Jones ar 01286
679909

Rhagwelir cynnal cyfweliadau ar ddyddiad i’w drefnu

Mae YGC yn chwilio am unigolyn cymwys sydd â phrofiad angenrheidiol i arwain
a datblygu tìm o arbenigwyr geodechnegol, ac arbenigwyr eraill o fewn adran
ymgynghori amlddisgyblaethol, a sefydlwyd fel Adran fasnachol o fewn Cyngor
Gwynedd - YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy). Bydd gan yr
unigolyn hefyd y cymwysterau a’r profiad angenrheidiol i wireddu swyddogaeth
Cynghorydd Geo-Dechnegol (Geotechnical Advisor) (yn ôl diffiniad “DMRB”),
neu a’r gallu i wireddu’r gofynion o fewn amserlen dderbyniol.

Ffurflenni cais a manylion pellach gan Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor
Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Ffôn: 01286 679076

E-Bost: swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 27/02/2020

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a
chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae
angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

PRINCIPAL ENGINEER GEO-TECHNICAL
Salary: £39,782 - £41,675
Location Caernarfon

For further information please contact Owen Rhys Jones on 01286
679909

Interviews will be held on date to be discussed

YGC are seeking a qualified individual who has the neccessary experience to
lead and develop a specialist team of geotechnical and other specialists within a
comercially set up mulitidisciplinary consultancy department within Gwynedd
Council - YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy). The individual will also
have the neccessary qualifications and experience to fulfill the role of
Geotechnical Advisor (as defined in the DMRB) or be able to fulfill those within
an acceptable timeframe.

Application forms and further details available from, Support Service,
Gwynedd Council, Council Offices, Caernarfon, LL55 1SH

Tel: 01286 679076

E-Mail: swyddi@gwynedd.llyw.cymru

CLOSING DATE: 10.00 AM, THURSDAY, 27/02/2020

If you are successful to be short listed for an interview you will be
contacted by E-MAIL using the address provided on your
application form. You need to ensure that you check your email
regularly.

www.gwynedd.llyw.cymru

Principal Engineer Geo-Technical

Cyngor Gwyneed Council
Caernarfon, UK
Permanent
£39,782 - £41,675

Published on 28 Feb 2020